نوشته‌ها

ابن‌تیمیه از دیدگاه اهل‌سنت

/
با مراجعه به تاریخ پی می‌بریم که نه‌تنها علمای شیعه، بلکه علمای اهل‌سنت نیز…