تا حالا دقت کردین...

/
بعد از جنایت های اقتصادی که طی ماه های اخیر شدت گرفته، بعد ا…

تا حالا دقت کردین...

/
برجام هنوز امضاء نشده دولت ایران با کلّه به صددرصد آنچه در برجام…

تا حالا دقت کردین...

/
تا سکّه رو رسوندند به 4میلیون تومان و دلار هم 11000تومان... …

تا حالا دقت کردین...

/
برای ایران، ترکیبی از تجربه فروپاشی و براندازی در حداقل ۳کشور شور…

تا حالا دقت کردین...

/
برخورد قاطع و بنیادینی با مدیران خاطی(که اکثرا هم دوتابعیتی ، لیبرال مسلک…

تا حالا دقت کردین...

/
این افسارگسیختگی اقتصاد، بخصوص ولنگاری بازار سکه و ارز و مسکن، تنها یک ب…

تا حالا دقت کردین...

/
این مدیران طراح و تصمیم گیر(مدیرانی که اکثرا دوتابعیتی هم هستن!)…

تا حالا دقت کردین...

/
از هنرهای ویژه لیبرال ها، ازبین بردن برگ برنده های ایران و ذلیل کر…

تا حالا دقت کردین...

/
با دولت کارچاق کُن ها، با دولت دلال ها، با دولت داداشی جون ها(…

تا حالا دقت کردین...

/
متأسفانه افرادی در جامعه ما هستند که ازسوی رسانه ها ، تریبون …