تا حالا دقت کردین...

/
اون نفری که اسمشو گذاشتن علی مطهری، اگر به اندازه دام و طیور درک…

تا حالا دقت کردین...

/
در دولت پرادعای بی خاصیت، بعد از زیرپاگذاشتن قانون و منحصر کردن بازار دان و مرغ د…

تا حالا دقت کردین...

/
تعداد قابل توجهی از اقداماتی که دولت حاکم بر کشورمون داره انجام می…

تا حالا دقت کردین...

/
کره شمالی با وجود پیوستن به CFT و پالرمو ،از لیست سیاه FATF خارج نشده…

تا حالا دقت کردین...

/
داریم کاهش بودجه دفاعی کشورمون رو در ادامه روند اجرای برجام م…

تا حالا دقت کردین...

/
درسال۲۰۱۹با وجود۴۰میلیون جمعیت زیرخط فقر در آمریکا، این کشور ۷۲۷میلی…

تا حالا دقت کردین...

/
با روش هایی که سلسله فریدونیان برای نحوه مدیریت کشور، اقتصاد مُل…

تا حالا دقت کردین...

/
رییس سلسله فریدونیان برای تحمیل سایر معاهده های استعماری بر کشورمان…

تا حالا دقت کردین...

/
روحانی گفته: " از مردم بپرسید که زندگی ارزان دوست دارید یا زندگی گر…

تا حالا دقت کردین...

/
حسن روحانی با راه انداختن دوگانه بچه گانه گرونی و ارزونی برای تحمی…