صحبت از تصویب ظاهری و سپس دور زدن FATF مطرح است !

/
آیا واقعا می توان استانداردهای FATF را به صورت ظاهری و نه واق…

رأی دادگاه لاهه به نفع ایران صادر شده است ، اما ...

/
اما این رأی دادگاه لاهه برای ایران تزئینی است! هرچند بازهم …

ارزش پول شوروی و بلایی که بر سر آن آوردند بسیار عبرت آموز است!

/
وقتی مدیران غربگرا و دوتابعیتی در تاروپود حکومت شوروی حتی در …