شماره 7

/
موسی علیه السلام هفتاد نفر از کسانی که گوساله نپرستیده بودند را …

شماره 6

/
موسی علیه السلام، پس از بازگشت از کوه طور، بنی اسرائیل را به…

شماره 5

/
پس از آنکه بنی اسرائیل به سرزمین سینا رسیدند، موسی علیه السلام برای…

شماره 4

/
بنی اسرائیل بعد از ۀنکه به رهبری حضرت موسی علیه السلام از دریا عبور…

شماره 3

/
حضرت موسی علیه السلام از نوادگان لاوی، فرزند حضرت یعقوب می باشد. مو…

شماره 2

/
اسرائیل لقب حضرت یعقوب علیه السلام می باشد و بنی اسرائیل نوادگا…

شماره 1

/
قوم یهود به یهودا چهارمین فرزند حضرت یعقوب منتسب است. یهودا نماد خ…