شماره 47

/
در سال 70 میلادی یهودیان از بیت المقدس اخراج نشدند، آنها از سال ها …

شماره 46

/
32 سال پس از ماجرای عیسی، انقلابی بزرگ در سراسر سرزمین فلسطین شعله …

شماره 45

/
طبق روایات اناجیل، یکی از 12 حواری عیسی مسیح به نام یهودا اس…

شماره 44

/
روحانیون فریسی، ربی و خاخام نامیده شدند. خاخام به معنای خردمند …

شماره 43

/
در سال 57 ق.م گابینیوس حکمران رومی سوریه، سرزمین زیر فرمان خود را به 5 س…

شماره 42

/
کاهنان در گذر زمان به کاهنان صدوقی شهره شدند. این نام برگرفته …

شماره41

/
کاهنان یهودی مطابق با روایات عهد عتیق(کتاب مقدس یهودیان)، یهوه(خداوند) در کوه…

شماره 40

/
مقارن با ظهور عیسی مسیح، سنن موسوی در میان مردم امپراتوری روم …

شماره 39

/
در پرتو اقتدار هیرود و اشراف یهود، یهودیان در سراسر امپراتوری …

شماره 38

/
حکومت متاتیاس سه سال بیشتر دوام نیاورد. مارک آنتونی حاکم روم از هیرود ف…