وهابیت و خداشناسی

/
وهابیت توقف بر الفاظ و ظواهر قرآن دارد و هیچ‌گونه تأویل و عد…